NHỮNG CỤM TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG VĂN VIẾT

27,685

NHỮNG CỤM TỪ THƯỜNG DÙNG TRONG VĂN VIẾT


It is worth noting that: đáng chú ý là
It was not by accident that… : không phải tình cờ mà…
What is more dangerous. .. : nguy hiểm hơn là
But frankly speaking, .. : thành thật mà nói
Be affected to a greater or less degree : ít nhiều bị ảnh hưởng
According to estimation,…: theo ước tính,…
According to statistics, ….: theo thống kê,..
According to survey data,...: theo số liệu điều tra,..
Viewed from different angles, …: nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
As far as I know,…: theo như tôi được biết,..
Not long ago...: cách đâu không lâu
More recently, …gần đây hơn,….
What is mentioning is that… điều đáng nói là ….
There is no denial that… không thể chối cải là…
To be hard times : trong lúc khó khăn
According to a teacher who asked not to be named,.. theo một giáo viên đề nghị giấu tên,…
Make best use of : tận dụng tối đa
In a little more detail : chi tiết hơn một chút
From the other end of the line : từ bên kia đầu dây (điện thoại)
Doing a bit of fast thinking, he said .. sau một thoáng suy nghỉ, anh ta nói…
I have a feeling that.. tôi có cảm giác rằng…
 1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập