I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.

1,623

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.

I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.

Tôi không cần một người bạn thay đổi khi tôi thay đổi và gật đầu khi tôi gật đầu; cái bóng của tôi làm chuyện đó tốt hơn.

Tác giả: Plutarch (AD 46 – AD 120)

nod

nod (v.) : gật đầu, cúi đầu
/nɒd/

Ex: I asked him if he would help me and he nodded.
Tôi đã hỏi anh ấy liệu anh ấy có thể giúp tôi không và anh ấy đã gật đầu

shadow

shadow (n.) : bóng, bóng tối, bóng mát
/ˈʃædəu/

Ex: trees cast long shadows
Những cái cây đổ những cái bóng dàiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập