No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love ...

1,315

No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love ...

No matter what the issue, no matter how bad how seemingly hopeless, a mother never gives up on you because she knows love never fails, this she gets from above.

Không quan trọng là vấn đề gì, không quan trọng sự tuyệt vọng có vẻ tồi tệ thế nào, một người mẹ không bao giờ từ bỏ bạn vì họ biết tình yêu là bất bại, bởi vì nó là trời ban cho.

Tác giả: Khuyết danh

issue

issue (n) : vấn đề
/ˈɪʃuː/

Ex: This is a big issue, we need more time to think about it.
Đây là một vấn đề lớn, chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ về nó

hopeless

hopeless (adj) : vô vọng, rất kém
/'houplis/

Ex: Susan is hopeless at Maths.
Susan học rất kém môn Toán.

fail

fail (v) : thất bại
/ˈfeɪ/

Ex: I failed in my attempt to persuade her.
Tôi đã thất bại trong việc nổ lực thuyết phục cô ấy.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập